سرمایه گذاری

نمودار فوق ترکیب سرمایه گذاریهای شرکت را به نمایش می گذارد.عمده سرمایه گذاریها به ترتیب در صنایع انبوه سازی (ساختمان)، شیمیایی(پتروشیمی)، لاستیک و پلاستیک و خدمات فنی و مهندسی می‌باشد.