پیام مدیرعامل

شرکت سرمایه گذاری هامون کیش در راستای ایجاد بستری مناسب و پویا و تعامل با سایر سرمایه گذاران و حضور فعال و کارآمد در بازار سرمایه و سایر محیطهای کسب و کار در حال فعالیت است.
این شرکت به‌عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، با استعانت از الطاف پروردگار متعال و بهره مندی از نیروی انسانی و متخصص و متعهد برای ارتقاء جایگاه خود، راهبردهای مناسبی را طرح ریزی نموده که با اجرای آنها به منظور ارزش آفرینی برای ذی نفعال در تلاش است.