معرفی شرکت

شرکت هامون کیش در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1382 بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و تحت شماره 1612 مورخ 14 اردیبهشت ماه 1382 و با سرمایه اولیه 500 میلیون ریال در واحد ثبت شرکت‌ها ومالکیت‌های‌صنعتی و معنوی منطقه آزادکیش به ثبت رسید و در تاریخ 3 شهریورماه1382 بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سرمایه شرکت از 500 میلیون ریال به بیست میلیارد ریال منقسم به 20 میلیون سهم با نام 1,000 ریالی افزایش یافت متعاقباً بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده 3 شهریور ماه 1383 نام شرکت به «سرمایه‌گذاری هامون کیش» تغییر یافت و سرمایه آن از 20 میلیارد ریال به 700 میلیارد ریال افزایش داده شد. درحال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش عضو گروه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی میباشد.

بیانیه چشم انداز:

محوریت با کار و کسب های حوزه سایر و سرمایه بازار در پیشرو تخصصی گذاری سرمایهشرکت سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی و خدمات مالی ـ اداری

بیانیه ماموریت:

ما کارکنان شرکت سرمایه گذاری هامون کیش متعهد می‌باشیم تا بهترین خدمات تعریف شده در حوزه های سرمایه گذاری و بازرگانی به کلیه ذینفعان خود ارائه نماییم و با مشارکت سایر سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بهره گیری از به روزترین ابزار فناوری اطلاعاتی، ضمن فراهم آوری منابع مالی ارزان قیمت برای شرکتهای گروه و ارتقاء سطح سرمایه گذاری های سودآور و مولد با در نظر گرفتن ارتقاء هویت سازمانی علاوه بر بستر سازی محیطی پویا برای ایجاد تعامل برد ـ برد و همچنین توجه به رشد و اعتلای نیروی انسانی، حضور فعال و کارآمد در بازار سرمایه و سایر فضاهای کسب و کار داشته باشیم.

سهامداران:

  • شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با 886/99 درصد
  • شرکت پتروشیمی غدیر با 0285/0 درصد
  • شرکت تولیدی گاز لوله با 0285/0 درصد
  • شرکت کربن ایران با 0285/0 درصد
  • شرکت فیرمکو پارس با 0285/0 درصد