• صفحه اصلی
  • معرفی شرکت
  • معرفی مدیران
  • اعضاء هیات مدیره

اعضاء هیات مدیره

حمیدرضا رئوفی :             مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
سامان قاسمی :              رئیس هیات مدیره
شهریار بیان :                     عضو هیات مدیره