لودینگ

تسمه‏ نقاله ‏های «سهند» در رقابت با ترکیه و چین